Контакт

за информаци контактирајте на месенџер на фејсбук во следниот линк:

https://www.facebook.com/target.mk.NaracajOnline/